หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R
ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-18 14:43:33


โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ 2561


รายละเอียดหลักสูตร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   >>> ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ  <<<

                             ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ภาคเช้า : การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูล

      • แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าในงานวิชาการและงานวิจัย

      • หลักการเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการอ้างอิงในงานวิชาการ

      • วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์และอินเทอร์เน็ต

ภาคบ่าย: ฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA

      • หลักการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ

      • การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

            -  การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation)

            -  การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation)

     • การเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม

            -  การเขียนรายการบรรณานุกรม

            -  การลงรายการบรรณานุกรมข้อมูลแต่ละประเภท

            -  การเรียงรายการบรรณานุกรม

            -  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม

     • เทคนิควิธีการสร้างรายการอ้างอิงและบรรณานุกรด้วย Microsoft Word หรือการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม จากฐานข้อมูล

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน

       1. ทางโทรสาร : ส่งใบตอบรับได้ที่         02-1601248

       2. ทาง e-mail : ส่งใบตอบรับได้ที่        library@ssru.ac.th

       3. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  >>> เว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์ <<<

       ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ศูนย์วิทยบริการ (ชั้นลอย) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือติดต่อชำระค่าลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1601155, 02-1601249 หรือทางอีเมล์ library@ssru.ac.th

   หมายเหตุ

      - การออกใบเสร็จผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเสร็จในวันลงทะเบียนหน้างาน

      - หากหลักสูตรใดมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

      - ค่าลงทะเบียนของหลักสูตรจะรวมเป็นค่าอาหารกลางวันละ 1 มื้อ อาหารว่างวันละ 2 มื้อ (เช้า-บ่าย) เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร