Home > Event > # > Human Library
Human Library

ผู้ดูแลเว็บ admin
18 Sep 18 - 24 Sep 18
ศูนย์วิทยบริการ

      ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library และร่วมเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. พิธีเปิดเวลา 8.45 น. และเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา