Home > News > PR News > Painting Activity
Painting Activity

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-30 15:19:37

        วันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมเพ้นท์เสื้อสไตล์ไชยพันธุ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรอบรมในครั้งนี้คือ อาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพ้นท์เสื้อเบื้องต้น และฝึกทักษะการเพ้นเสื่้อให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโดยได้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นงานอดิเรกหรือเพื่อเป็นการเสริมรายได้ได้ต่อไป