หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2018
โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-15 12:05:45

        

        วันที่ 10 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากโครงการ Thailand Energy Awards 2018 โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2018 ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ 

        ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำคณะกรรมการจากโครงการ Thailand Energy Awards 2018 เข้าชมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานของสำนักฯ ซึ่งได้พัฒนาและดำเนินการมาตลอดเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การลดใช้กระดาษขององค์กร โดยนำระบบ e-Office เข้ามาทดแทน ,การนำ google apps for education เข้ามาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ,การประหยัดไฟฟ้าของห้อง Server และระบบ ISO/IEC 27001:2013 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ,ระบบการยืม-คืนทรัพย์กรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

        ซึ่งการเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก