หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-25 10:22:39

     วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ดร. ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายรังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ (ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ) และคณะกรรมการบริหารสำนักฯเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบแก่ผู้เข้าร่วมประชุมคือ การรายงานผลการดำเนินงานและสถานะการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) รอบ 12 เดือน รายงานความก้าวหน้าดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ (ตัวชี้วัดที่ 3.5.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ (ตัวชี้วัดที่ 4.6.1) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานการสร้างแอพพลิเคชั่น SSRU AR ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ณ ห้องประชุม Conference 2 อาคาร 33 ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ