หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เข้ารับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เข้ารับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-24 10:53:29

        วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เข้ารับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกันนี้ทางผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ เข้ามอบดอกไม้แสดงความร่วมยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา