หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 09:28:37

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ

        ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563(กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ) ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.jarit.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1601155 หรือ 02-1601249
e-mail : jarit@ssru.ac.th