ผู้บริหารและบุคลากรว่าที่ร้อยตรี นิธิมา  แก้วมณี
บรรณารักษ์


นางสาววาศินี  ศรีชูเปี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤษณา  อยู่พวง
บรรณารักษ์นางสาวรัชนก  ทองขาวขำ
บรรณารักษ์


นายธเนตร  มะนิก
นักวิชาการสื่อโสตทัศน์ฯ

นางสาวสุภาพร  วงษา
บรรณารักษ์


นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข
บรรณารักษ์


นางสาววีรวรรณ  ศรีสวัสดิ์
บรรณารักษ์


นางน้อย  อรุณศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวจุฑารัตน์  โสธรจิตต์
บรรณารักษ์


นางสาวอริสรา  สงเคราะห์
บรรณารักษ์


นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส
บรรณารักษ์


นางศิริภรณ์  โกมลสิงห์


นางสาวจริยพร บัวระพันธ์


นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรักชนก  รัตนะ
นักเอกสารสนเทศ


นางสาวสมใจ  รักดี
นักเอกสารสนเทศนางสุริยา  นิชาญ
นักเอกสารสนเทศ


นางสาวอรทัย  ลีใส
นักวิชาการช่างศิลป์


นางสาวณัชชญา  ลีเกษม
นักเอกสารสนเทศ


นายอภิชาติ  บูสะมัญ
บรรณารักษ์


นายกฤษฎีกา  แก้วกรอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายนิคม  อรุณฉาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายพีรพล  แก้วอำไพ
บรรณารักษ์


นางสาวรัตนา  โพธิ์โต
นักเอกสารสนเทศ

นางวารุณี  เอกพันธ์
นักเอกสารสนเทศ

นายธนฉัตร  เอกฉัตร
นักวิชาการสื่อโสตทัศน์ฯ