ผู้บริหารและบุคลากร


บุคลากรศูนย์วิทยบริการฯ

ว่าที่ร้อยตรี นิธิมา  แก้วมณี
บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

นางสาววาศินี  ศรีชูเปี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
นางสาวกฤษณา  อยู่พวง
บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา


นางสาวรัชนก  ทองขาวขำ
บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรพยากรสารสนเทศนายธเนตร  มะนิก
นักวิชาการสื่อโสตทัศน์ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา


นางสาวสุภาพร  วงษา
บรรณารักษ์


นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข
บรรณารักษ์


นางสาววีรวรรณ  ศรีสวัสดิ์
บรรณารักษ์


นางน้อย  อรุณศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดนางสาวจุฑารัตน์  โสธรจิตต์
บรรณารักษ์


นางสาวอริสรา  สงเคราะห์
บรรณารักษ์


นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส
บรรณารักษ์


นางศิริภรณ์  โกมลสิงห์
ผู้ปฏิบัติงานงานทั่วไป
นางสาวจริยพร บัวรพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวรักชนก  รัตนะ
นักเอกสารสนเทศ


นางสมใจ  อินทรวารี
นักเอกสารสนเทศนางสุริยา  นิชาญ
นักเอกสารสนเทศนางสาวอรทัย  ลีใส
นักวิชาการช่างศิลป์นางสาวณัชชญา  ลีเกษม
นักเอกสารสนเทศ


นายอภิชาติ  บูสะมัญ
บรรณารักษ์นายกฤษฎีกา  แก้วกรอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายนิคม  อรุณฉาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายพีรพล  แก้วอำไพ
บรรณารักษ์


นางสาวรัตนา  โพธิ์โต
นักเอกสารสนเทศ


นางวารุณี  เอกพันธ์
นักเอกสารสนเทศ


นายธนฉัตร  เอกฉัตร
นักวิชาการสื่อโสตทัศน์ฯ