หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > ขอเชิญร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
ขอเชิญร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-04 12:57:03

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้


ดาวน์โหลดเอกสาร(หนังสือเชิญ-โครงการ-กำหนดการ-แบบตอบรับ).pdf

เว็บไซต์รายละเอียดการอบรม


วิทยากรโดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์

                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระยะเวลาการอบรมและค่าลงทะเบียน

รุ่นที่ 1  อบรมวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท/คน

        อบรมวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท/คน

        อบรมวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ (๒ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท/คน

         

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท/คน

        อบรมวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท/คน

        อบรมวันที่  ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๒ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท/คน


หมายเหตุ แต่ละรอบการอบรมรับจำนวน ๖๐ คน