หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-10-06 09:17:32


      วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ โดยมีการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆของแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับและมอบหมายให้ทางบุคลากรของนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1