หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.5.1
ประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.5.1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-10-06 09:35:05


            วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.5.1 (ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีอาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงานและเป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางชนิดา ชิราพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ ซึ่งทางสำนักฯได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในตัวชี้วัดดังกล่าว ประกอบด้วย 5 เครือข่ายคือ เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1