หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การจัดการความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดการความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-10 16:09:57

กนิษฐา บุญประคอง และจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์.  (2562, มกราคม-มิถุนายน).  การจัดการ           ความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมา           จากพระราชดำริ.  วารสารบรรณศาสตร์ มศว.  12(1). 1-16.


       โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายใช้ความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ