หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 : แนวคิดในต่างประเทศ
ห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 : แนวคิดในต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-16 14:17:56

เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.  (2561, กรกฏาคม- ธันวาคม).  ห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 : แนวคิดในต่างประเทศ.  วารสารห้อง            สมุด.  62(2), 1-17. 

     

        ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในโรงเรียน มีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ห้องสมุดโรงเรียนกำลังพัฒนาไปสู่ห้องปฏิบติการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า Libratories ซึ่งเป็นสถานที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน