หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-13 09:54:30

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น.

เสาร์ –อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

• โดยมี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด ดังนี้
      1. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ วันละไม่เกิน 
400 คน
            - ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ จำนวน 
50 ที่นั่ง
            - ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ จำนวน 
100 ที่นั่ง
            - ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 
20 ที่นั่ง
            - ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 
20 ที่นั่ง
            - ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 
50 ที่นั่ง
            - ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 
90 ที่นั่ง
            - ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 
70 ที่นั่ง
      2. ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้ห้องสมุดโดยการวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 
37.5°C ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ
      3. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดที่สัมผัสบ่อย
      4. ทำความสะอาดลิฟท์โดยสารและราวบันไดทุก 40 นาที
      5. ทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์หนังสือที่รับคืนทุกเล่มก่อนนำไปพักอย่างน้อย 7 วัน

*************************************************************************

ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
      1. ผู้ใช้บริการจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ ทุกครั้งที่เข้า-ออกจากห้องสมุด

      2. ก่อนเข้าห้องสมุดผู้ใช้บริการจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ (หากมีอุณหภูมิมากกว่า 37.5°C ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

      3. ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

      4. รักษาระยะห่างจากคนรอบข้างในขณะอ่านหนังสือและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยยืนตามจุดที่กำหนด และไม่ขยับโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ เข้าชิดกัน

      5. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ให้บริการที่บริเวณทางเข้าห้องสมุด)