หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2562
ประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-10 11:15:17

การประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

ชิงเงินรางวัลรวม ๒๐,๐๐๐ บาท 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดสถาบัน เพศ และอายุ ทีมละ ๑ - ๓ คน 

๒. การรับสมัคร 

      ๒.๑. หลักฐานการสมัคร 

             ๑) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน ๑ ฉบับ 

             ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนละ ๑ ฉบับ 

      ๒.๒ ขั้นตอนการสมัคร 

             ๑) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.library.ssru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

             ๒) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานฯ ดังนี้ 

                   ๒.๑) ส่งด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                   ๒.๒) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : library@ssru.ac.th 

            ๓) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

            ๔) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒๑๖๐๑๑๕๓, ๐๒๑๖๐๑๑๕๕ และ ๐๒๑๖๐๑๒๔๖ 

๓. กติกาการประกวด 

        ประกวดการทำน้ำพริกตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งเป็น ต้นตำรับอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทา โดยเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ รวบรวมไว้ใน “ตำรากับข้าวไทย เฉพาะเครื่องจิ้มและข้าวปรุงต่างๆ ของสำนักพระวิมาดาฯ” จำนวน ๒๖ ชนิด 


        ** ทั้งนี้ ผู้ประกวดสามารถขอสำเนารายละเอียดเกี่ยวกับน้ำพริกแต่ละชนิด ได้แก่ เครื่องปรุง วิธีทำ และวิธีจัด ได้ที่งานหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๓