อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์


อัตลักษณ์ (Identity)

         บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

         ยึดมั่นคุณธรรม นำด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่านิยมหลัก (Core Values)

           W         (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์                 

            H          (Happiness & Loyalty)   :  ความผาสุกและความภักดี                      

            I           (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมือ          

            P          (Professionalism)  :   ความเป็นมืออาชีพ      

ยุทธศาสตร์

      ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)

      ยุทธศาสตร์ที่ 2    สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship and Connection) 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3    ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)